Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#135265 #613. MILITARY Accepted 100 25 ms 308 K Pascal / 152 B BH 2024-02-20 20:52:01
#135552 #613. MILITARY Accepted 100 36 ms 368 K Pascal / 322 B Nguyễn Đình Chiến 2024-02-21 8:04:23
#54762 #613. MILITARY Accepted 100 39 ms 324 K Pascal / 425 B Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2021-11-02 11:30:10
#70891 #613. MILITARY Accepted 100 39 ms 292 K Pascal / 141 B vudinhkhoa 2022-01-27 17:22:14
#60674 #613. MILITARY Accepted 100 45 ms 356 K C++ 14 / 248 B DEATH 2021-12-02 14:16:33
#50270 #613. MILITARY Accepted 100 46 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 2 K Durex+_+ 2021-10-07 12:28:32
#4571 #613. MILITARY Accepted 100 47 ms 360 K C++ 14 / 506 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-03-09 8:03:25
#59386 #613. MILITARY Accepted 100 48 ms 356 K C++ 11 / 160 B ThMinh 2021-11-25 7:23:36
#57624 #613. MILITARY Accepted 100 62 ms 480 K C++ 11 / 513 B hihihi1 2021-11-15 12:21:26
#130797 #613. MILITARY Accepted 100 67 ms 372 K C++ / 236 B Đặng Hải Long 2024-02-05 16:28:17
#71941 #613. MILITARY Accepted 100 70 ms 372 K C++ 14 / 271 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:26:27


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: