Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#153593 #648. BTOWER Accepted 100 7376 ms 13644 K C++ 17 / 2 K Đặng Hải Long 2024-06-08 3:55:38
#5420 #648. BTOWER Accepted 100 7666 ms 21068 K C++ 14 / 2 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-07 5:44:00
#109659 #648. BTOWER Accepted 100 8505 ms 15428 K C++ 14 / 2 K Pham Gia Minh 2022-12-10 12:34:41
#75769 #648. BTOWER Accepted 100 11888 ms 45172 K C++ 17 / 2 K hihihi1 2022-02-26 13:37:41
#143523 #648. BTOWER Accepted 100 12143 ms 13936 K C++ 17 / 2 K Wheatley Minci 2024-03-30 15:34:52
#44205 #648. BTOWER Accepted 100 12222 ms 45044 K C++ 14 / 2 K always tle 2021-08-16 13:55:55
#8781 #648. BTOWER Accepted 100 12666 ms 81792 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-23 14:55:43
#76098 #648. BTOWER Accepted 100 13206 ms 32980 K C++ 17 (Clang) / 2 K Newbie 2022-03-01 12:35:34


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: