Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#52065 #814. POLE2 - Cột điện 2 Accepted 100 2307 ms 126460 K C++ 14 / 1 K always tle 2021-10-19 11:43:06
#52075 #814. POLE2 - Cột điện 2 Accepted 100 5212 ms 126968 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Vương Quang 2021-10-19 11:52:20
#51965 #814. POLE2 - Cột điện 2 Accepted 100 2358 ms 80380 K C++ 11 / 2 K Uah Hnaht 2021-10-19 5:11:11
#142809 #814. POLE2 - Cột điện 2 Accepted 100 2884 ms 1276 K C++ 17 / 2 K Quốc Hưng 2024-03-23 19:01:02
#48824 #814. POLE2 - Cột điện 2 Accepted 100 727 ms 78240 K C++ 17 / 2 K Lomdom_coder 2021-09-24 1:08:40
#45516 #814. POLE2 - Cột điện 2 Accepted 100 1276 ms 126048 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Đức Nam 2021-08-26 13:42:06
#51825 #814. POLE2 - Cột điện 2 Accepted 100 4484 ms 252304 K C++ 17 / 2 K anh khoa 2021-10-18 12:45:26
#69320 #814. POLE2 - Cột điện 2 Accepted 100 3491 ms 127184 K C++ 11 / 2 K Trương Tuấn Tú 2022-01-14 16:25:40
#48835 #814. POLE2 - Cột điện 2 Accepted 100 1457 ms 125692 K C++ / 2 K rte 2021-09-24 2:39:27
#72035 #814. POLE2 - Cột điện 2 Accepted 100 3448 ms 127240 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:41:30
#76869 #814. POLE2 - Cột điện 2 Accepted 100 670 ms 78216 K C++ 17 / 2 K hihihi1 2022-03-09 0:23:47
#112664 #814. POLE2 - Cột điện 2 Accepted 100 4587 ms 251904 K C++ 17 / 2 K ao_that_day 2022-12-21 16:31:59
#109721 #814. POLE2 - Cột điện 2 Accepted 100 796 ms 868 K C++ 17 / 2 K Quang Thành 2022-12-11 3:00:59
#77416 #814. POLE2 - Cột điện 2 Accepted 100 572 ms 125780 K C++ 17 / 2 K Lê Minh Đạt 2022-03-14 14:37:50
#92328 #814. POLE2 - Cột điện 2 Accepted 100 1835 ms 128552 K C++ 17 / 2 K Hoang Duc Thinh 2022-09-21 17:36:32
#77216 #814. POLE2 - Cột điện 2 Accepted 100 842 ms 604 K C++ 17 / 3 K lto5 2022-03-13 6:10:13
#111979 #814. POLE2 - Cột điện 2 Accepted 100 3762 ms 1280 K C++ 17 / 4 K Cho_xin_code 2022-12-20 15:43:19


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: