Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#139268 #874. MEMORIES - Hồi ký Accepted 100 150 ms 636 K C++ 17 (Clang) / 1 K Bùi Quốc Huy 2023-05-23 9:49:53
#66475 #874. MEMORIES - Hồi ký Accepted 100 167 ms 696 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-27 14:56:34
#89666 #874. MEMORIES - Hồi ký Accepted 100 167 ms 752 K C++ 17 / 1 K nguyen ok 2022-08-22 3:23:01
#74741 #874. MEMORIES - Hồi ký Accepted 100 193 ms 740 K C++ 11 / 1 K Irelia 2022-02-20 11:40:45
#77888 #874. MEMORIES - Hồi ký Accepted 100 226 ms 732 K C++ 11 / 1 K hihihi1 2022-03-18 12:28:24
#129660 #874. MEMORIES - Hồi ký Accepted 100 557 ms 1020 K C++ / 863 B TTT 2023-03-29 3:50:53


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: