Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
848 SALEOFF - Khuyến mại 12 23 52.17%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 85 214 39.72%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 16 50 32.00%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 60 133 45.11%