Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 18 25 72.00%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 18 28 64.29%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 16 20 80.00%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 9 17 52.94%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 14 23 60.87%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 36 33.33%