Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 126 275 45.82%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 120 356 33.71%