Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 97 205 47.32%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 97 276 35.14%