Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
23 HY016 9 49 18.37%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 103 175 58.86%