Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
680 SUBSTR – Khớp xâu 89 275 32.36%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 50 177 28.25%