Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 77 182 42.31%
576 COMNET - Mạng máy tính 72 110 65.45%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%