Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 16 30 53.33%
1024 COMNET - Truyền tin 13 35 37.14%
576 COMNET - Mạng máy tính 47 75 62.67%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 37 81 45.68%