Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1229 CROBOT - Chu trình 14 60 23.33%
1230 TRENET - Lưới tam giác 20 68 29.41%
1231 DOMINO 9 40 22.50%
1232 GCDLCM - Ước chung và Bội chung 16 105 15.24%
1233 NANGSUAT - Năng suất dây chuyền 12 54 22.22%
1234 SIGN - Xin chữ ký 12 26 46.15%
1235 CPATH 7 13 53.85%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%
1237 COMASIGN - Phân máy thực tập 14 28 50.00%
1238 NETNUM - Điền bảng số 8 15 53.33%
1239 PIN 9 19 47.37%
1240 REPAIR - Sửa đường 6 13 46.15%
1241 TSP - Bài toán người du lịch 28 140 20.00%
1242 ICBUS - Xe liên tỉnh 20 38 52.63%
1243 GOLD - Lấy vàng 12 29 41.38%