Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2075 CHARM 12 35 34.29%
2334 CHAMPION 12 25 48.00%
2229 BANK 11 17 64.71%
2325 AUDITION 9 12 75.00%
2294 POWER3 8 20 40.00%
2122 ROADS 8 58 13.79%
2157 ILOCZYN 8 20 40.00%
2135 ACCEPTED 7 10 70.00%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
1175 MOU - Leo núi 6 12 50.00%
2337 HAIQUA 6 17 35.29%
2308 SUBSEQ 5 18 27.78%
2230 LCM 5 38 13.16%
1181 BEAULC - Biểu thức ngoặc đồng thời 5 29 17.24%
2329 FLIPROW 5 25 20.00%
2336 GRIDCOLOR 5 25 20.00%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
2338 NINJASET 5 12 41.67%
2209 TETEXERCISE 4 7 57.14%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%
2101 ODD 4 16 25.00%
2182 LAWRENCE 4 6 66.67%
2326 CITY 4 15 26.67%
1184 PETROL - Trạm bơm xăng 4 5 80.00%