Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2122 ROADS 8 58 13.79%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%
2230 LCM 5 38 13.16%
2075 CHARM 12 35 34.29%
2345 XOROCC 2 32 6.25%
1181 BEAULC - Biểu thức ngoặc đồng thời 5 29 17.24%
2206 KEYLOGGER 3 26 11.54%
1182 HILLWALK - Leo đồi 1 26 3.85%
2334 CHAMPION 12 25 48.00%
2336 GRIDCOLOR 5 25 20.00%
2339 STDECOMP 0 25 0.00%
2167 AMAZING 0 25 0.00%
2329 FLIPROW 5 25 20.00%
1183 VALSQ - Các hình vuông 1 24 4.17%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
2157 ILOCZYN 8 20 40.00%
2340 TREETRIP 2 20 10.00%
2294 POWER3 8 20 40.00%
2324 ZERO 0 19 0.00%
2226 SORTING 0 18 0.00%
2308 SUBSEQ 5 18 27.78%
2337 HAIQUA 6 17 35.29%
2229 BANK 11 17 64.71%
2331 SEGMENT 2 16 12.50%
2101 ODD 4 16 25.00%