Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 155 592 26.18%
11 HY004 - Điểm tâm 53 172 30.81%