Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1196 BRIDGE - Cầu đá 25 60 41.67%
1208 PAY - Mua hàng 24 34 70.59%
1080 SPSEQ - Chia dãy 19 37 51.35%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%
1195 BALLOON - Bóng bay 6 31 19.35%