Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1208 PAY - Mua hàng 28 49 57.14%
1196 BRIDGE - Cầu đá 25 63 39.68%
1080 SPSEQ - Chia dãy 23 45 51.11%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%
1195 BALLOON - Bóng bay 6 32 18.75%