Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 5 21 23.81%
2000 APPLE 3 10 30.00%