Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5121 COUNTSEQ - PHÂN TÍCH SỐ 3 3 100.00%
1283 VISITED - Thăm lâu đài 0 3 0.00%
2309 THUPHAM 0 3 0.00%
2311 BITBANG 0 3 0.00%
5128 PALIND - SỐ ĐỐI XỨNG 3 3 100.00%
5129 GAME - TRÒ CHƠI NHỮNG VIÊN BI 0 3 0.00%
2314 PALINCROSS 0 3 0.00%
5132 DANCING - CẶP NHẢY 3 3 100.00%
1555 PERMEOW - Trò chơi hoán vị 0 3 0.00%
1557 SQUID - Trò chơi con mực 0 3 0.00%
1560 TREE - Vẽ cây 0 3 0.00%
2076 DICTIONARY 0 3 0.00%
2079 HAPNUM 0 3 0.00%
2085 CARDRM 1 3 33.33%
1318 TREEREBLD - Sửa cây 2 3 66.67%
1320 STOVE 1 3 33.33%
2088 SIMPLEFACTOR 0 3 0.00%
1577 GROUP - Chia nhóm 1 3 33.33%
2090 AMUSING 0 3 0.00%
2092 COUNTTREE 0 3 0.00%
2093 DIFFERENCE 0 3 0.00%
2094 ENCODING 0 3 0.00%
2095 FONTAN 0 3 0.00%
1331 INCSEQ - Số dãy con 2 3 66.67%
2102 SUM2D 0 3 0.00%