Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2219 PALIND 3 3 100.00%
2222 TRANSLATE 0 3 0.00%
1457 PARTITION - Chia đoạn 3 3 100.00%
2227 XOR 0 3 0.00%
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 1 3 33.33%
1211 THREE - Ba số 1 3 33.33%
2237 MEDICINE 0 3 0.00%
2239 ENCLOSURE 0 3 0.00%
2242 WINDOWS 0 3 0.00%
2246 REVIEW 0 3 0.00%
2252 ICAR 0 3 0.00%
2253 NANTIPRIME 0 3 0.00%
2255 NLINEUP 0 3 0.00%
2256 NRACE 0 3 0.00%
2257 COUNTINGTREE 0 3 0.00%
1490 EZGAME - Game nó lại là quá dễ 0 3 0.00%
2259 DELCOL 0 3 0.00%
2260 KSMALLESTSUMS 0 3 0.00%
2262 FROGJUMPS 0 3 0.00%
2263 LUCKYNUM 0 3 0.00%
2268 INSERTAR 0 3 0.00%
2270 BIMAT 0 3 0.00%
2290 SEQUENCES 0 3 0.00%
1523 EQUAKE - Động đất 0 3 0.00%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%