Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2074 BUFFALO 0 0 -
2076 DICTIONARY 0 0 -
2080 IMGAME 0 0 -
2081 JUSTINBIEBER 0 0 -
2083 AUTOMATON 0 0 -
2086 DIAMOND 0 0 -
2087 ELEPHANT 0 0 -
2088 SIMPLEFACTOR 0 0 -
2090 AMUSING 0 0 -
2091 BIT1 0 0 -
2092 COUNTTREE 0 0 -
2093 DIFFERENCE 0 0 -
2094 ENCODING 0 0 -
2095 FONTAN 0 0 -
2096 GARDEN 0 0 -
2097 HRPA 0 0 -
2098 SUMXOREZ 0 0 -
2099 TROJKE 0 0 -
2100 MUTATION 0 0 -
2102 SUM2D 0 0 -
2103 TRANSFORM 0 0 -
2104 WEALTHY 0 0 -
2106 CLIS 0 0 -
2111 LEASTTURN 0 0 -
2112 PAINTAB 0 0 -