# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
4301 Nguyễn Thị Nga 1416
4302 prpr 1500
4303 Trần Đình TRọng 1500
4304 Đặng Minh Nhựt 1500
4305 Trần Kiến Quốc 1500
4306 TẠ Hồng Nhung 1500
4307 Nguyễn Văn Dự 1500
4308 BlackWhite 1500
4309 MinhMinh 1500
4310 tamm 1500