Tên đăng nhập

ZuMinh

Họ và tên

Sái Công Minh

Email

saicongminh@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-18 1:40:23

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500