Tên đăng nhập

moihoccode22

Họ và tên

Nguyễn Trần

Email

konomikiseiyang@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-19 10:18:49

Bài tập đã đạt

1 2 3 190 263

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500