Tên đăng nhập

Trong_informatics

Họ và tên

Trần Thanh Trọng

Email

tran.thanhtrong.dnvn@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-11 17:15:43

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500