Tên đăng nhập

chisngyeun

Họ và tên

Nguyễn Minh Chí

Email

minhchico300kc@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-16 15:08:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500