Tên đăng nhập

Thinhluck

Họ và tên

Hạ Đức Thịnh

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-06 13:48:27

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500