Tên đăng nhập

LeDucPhat

Họ và tên

Le Duc Phat

Email

leducphat09vt@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-09 13:36:36

Bài tập đã đạt

1 2 3 4 5

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500