Tên đăng nhập

Thang_Nguyen

Họ và tên

Thắng Nguyễn

Email

ncquocthang@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-15 7:01:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500