Tên đăng nhập

Holmes

Họ và tên

Nguyễn Cao Lộc

Email

nguyencaoloc92335@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-16 14:01:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500