Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#82637 #1052. BEADS - Chuỗi ốc Accepted 100 169 ms 600 K C++ 14 / 1 K gnhmhp 2022-04-29 6:04:06
#1303 #1052. BEADS - Chuỗi ốc Accepted 100 188 ms 1620 K C++ 11 / 2 K Lê Công Bách 2019-12-22 4:11:57
#72097 #1052. BEADS - Chuỗi ốc Accepted 100 202 ms 1628 K C++ / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:00:54
#45421 #1052. BEADS - Chuỗi ốc Accepted 100 207 ms 4976 K C++ 17 / 4 K Võ Khắc Triệu 2021-08-25 15:26:55
#98872 #1052. BEADS - Chuỗi ốc Accepted 100 279 ms 4580 K C++ 17 / 5 K Vũ Giang 2022-11-05 8:41:05
#494 #1052. BEADS - Chuỗi ốc Accepted 100 324 ms 1648 K Pascal / 2 K Trùm CUỐI 2019-12-16 8:57:11
#94272 #1052. BEADS - Chuỗi ốc Accepted 100 487 ms 2860 K C++ / 1 K Dang Ly 2022-10-13 6:03:46
#80652 #1052. BEADS - Chuỗi ốc Accepted 100 491 ms 14264 K C++ 17 / 5 K Phạm Huỳnh Long Vũ 2022-04-07 9:48:25
#642 #1052. BEADS - Chuỗi ốc Accepted 100 625 ms 4000 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hải Phong 2019-12-18 5:17:27


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: