Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#19873 #1297. BONUS Accepted 100 784 ms 8348 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Hải Phong 2020-12-08 15:56:36
#19615 #1297. BONUS Accepted 100 824 ms 4352 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-12-08 7:25:48
#19867 #1297. BONUS Accepted 100 844 ms 4316 K C++ 14 / 3 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-12-08 15:39:05
#72495 #1297. BONUS Accepted 100 845 ms 8188 K C++ / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2022-02-11 7:58:26
#116127 #1297. BONUS Accepted 100 850 ms 4320 K C++ 14 / 2 K . 2023-01-17 6:56:59
#115464 #1297. BONUS Accepted 100 887 ms 4364 K C++ 14 / 4 K than dang khoi 2023-01-12 8:04:23
#55129 #1297. BONUS Accepted 100 892 ms 4528 K C++ 14 / 2 K THD 2021-11-03 15:27:29
#54839 #1297. BONUS Accepted 100 916 ms 4348 K C++ 14 / 2 K Duong Thao 2021-11-02 14:08:32
#21379 #1297. BONUS Accepted 100 917 ms 8320 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2020-12-12 14:27:14
#72500 #1297. BONUS Accepted 100 917 ms 2396 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2022-02-11 8:11:26
#116129 #1297. BONUS Accepted 100 924 ms 12400 K C++ 17 / 3 K DEATH 2023-01-17 7:41:59
#46724 #1297. BONUS Accepted 100 960 ms 8188 K C++ 14 / 2 K asd 2021-09-06 16:42:04
#115862 #1297. BONUS Accepted 100 989 ms 28020 K C++ 17 / 4 K Lê Đức Hiếu 2023-01-13 9:36:56
#116136 #1297. BONUS Accepted 100 1255 ms 12288 K C++ 17 / 2 K ThMinh 2023-01-17 8:42:04
#115457 #1297. BONUS Accepted 100 3099 ms 16128 K C++ 17 / 3 K Dương Quốc Chính 2023-01-12 7:58:57


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: