Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#23541 #1547. CLOUD - Điện toán đám mây Accepted 100 1514 ms 2000 K C++ 17 / 1 K WW2 2020-12-20 14:26:04
#23615 #1547. CLOUD - Điện toán đám mây Accepted 100 1596 ms 1252 K C++ 11 / 1 K Uah Hnaht 2020-12-21 3:06:58
#22507 #1547. CLOUD - Điện toán đám mây Accepted 100 1603 ms 1172 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2020-12-17 16:16:39
#38086 #1547. CLOUD - Điện toán đám mây Accepted 100 1734 ms 8252 K C++ 17 / 1 K hihi 2021-06-01 9:48:13
#23319 #1547. CLOUD - Điện toán đám mây Accepted 100 1812 ms 1204 K C++ 14 / 2 K Phạm Văn Bình 2020-12-19 10:14:00
#23328 #1547. CLOUD - Điện toán đám mây Accepted 100 2181 ms 1292 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-12-19 10:55:34
#55697 #1547. CLOUD - Điện toán đám mây Accepted 100 2484 ms 2040 K C++ 14 / 2 K Trần Vạn Tấn 2021-11-06 11:06:38
#23935 #1547. CLOUD - Điện toán đám mây Accepted 100 3720 ms 2052 K C++ 14 / 2 K Võ Trường Thịnh 2020-12-21 8:23:59
#23489 #1547. CLOUD - Điện toán đám mây Accepted 100 6254 ms 31872 K C++ 14 / 2 K d4rkn19ht 2020-12-20 10:44:18
#23408 #1547. CLOUD - Điện toán đám mây Accepted 100 9220 ms 3716 K C++ 14 / 2 K mark 2020-12-19 15:51:49


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: