Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#7119 #430. DPTOWER – Tháp Hà Nội Accepted 100 2 ms 340 K C++ 17 / 822 B Phạm Thế Phong 2020-05-11 7:59:28
#44241 #430. DPTOWER – Tháp Hà Nội Accepted 100 2 ms 480 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-08-16 15:36:47
#127595 #430. DPTOWER – Tháp Hà Nội Accepted 100 2 ms 340 K C++ 17 / 758 B TKduybich 2023-03-16 15:18:23
#48172 #430. DPTOWER – Tháp Hà Nội Accepted 100 3 ms 336 K C++ 14 / 782 B shabipilamew 2021-09-17 15:33:10
#99194 #430. DPTOWER – Tháp Hà Nội Accepted 100 3 ms 360 K C++ 17 / 794 B Vũ Đức Triệu 2022-11-07 15:09:06
#98184 #430. DPTOWER – Tháp Hà Nội Accepted 100 3 ms 436 K C++ 14 / 794 B Lâm Duy Bảo 2022-11-03 7:31:38
#46744 #430. DPTOWER – Tháp Hà Nội Accepted 100 4 ms 360 K C++ 11 / 683 B Phạm Đức Hào 2021-09-07 2:31:21
#46625 #430. DPTOWER – Tháp Hà Nội Accepted 100 4 ms 340 K C++ 17 / 1 K Dung 2021-09-05 16:37:51
#48396 #430. DPTOWER – Tháp Hà Nội Accepted 100 9 ms 428 K C++ 17 / 723 B hihihi1 2021-09-19 23:44:44
#105537 #430. DPTOWER – Tháp Hà Nội Accepted 100 10 ms 440 K C++ 17 / 1 K Kripperz 2022-11-26 16:13:55


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: