Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#32188 #615. BEGIN9 Accepted 100 599 ms 1248 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-23 9:17:42
#24759 #615. BEGIN9 Accepted 100 67 ms 896 K C++ 11 / 583 B truongjr 2021-01-03 19:02:52
#4240 #615. BEGIN9 Accepted 100 70 ms 764 K C++ 14 / 524 B Trùm CUỐI 2020-02-25 17:05:38
#115905 #615. BEGIN9 Accepted 100 69 ms 644 K C++ / 2 K Picauwuang 2023-01-14 9:30:35
#114555 #615. BEGIN9 Accepted 100 99 ms 640 K C++ / 2 K thanhvinh 2023-01-04 9:30:54
#131051 #615. BEGIN9 Accepted 100 81 ms 636 K C++ 17 / 446 B Đặng Hải Long 2024-02-07 12:03:03
#123756 #615. BEGIN9 Accepted 100 88 ms 636 K C++ 14 / 517 B Nguyễn Hồng Quang 2024-01-11 1:19:30
#71959 #615. BEGIN9 Accepted 100 60 ms 636 K C++ 17 / 900 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:30:10
#57626 #615. BEGIN9 Accepted 100 45 ms 636 K C++ 11 / 928 B hihihi1 2021-11-15 12:22:23
#67486 #615. BEGIN9 Accepted 100 48 ms 636 K C++ 14 / 993 B always tle 2022-01-02 12:18:51
#35182 #615. BEGIN9 Accepted 100 59 ms 624 K C++ 14 / 850 B Con Vịt Kutee 2021-04-17 15:36:41
#124437 #615. BEGIN9 Accepted 100 60 ms 616 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-14 9:11:00
#81403 #615. BEGIN9 Accepted 100 69 ms 588 K C++ / 1 K Đỗ Việt Cường 2022-04-12 7:11:54
#58528 #615. BEGIN9 Accepted 100 73 ms 564 K C++ / 384 B Trần Di 2021-11-20 9:26:07
#153687 #615. BEGIN9 Accepted 100 39 ms 512 K C++ 11 (NOI) / 586 B Le Hai Minh 2024-06-09 7:00:07
#138668 #615. BEGIN9 Accepted 100 82 ms 508 K C++ 17 (Clang) / 410 B Thu Tran 2024-03-06 3:33:11
#56893 #615. BEGIN9 Accepted 100 39 ms 380 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex+_+ 2021-11-12 10:10:17


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: