Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#36483 #646. TGD Accepted 100 256 ms 1548 K C++ 17 (Clang) / 2 K Durex+_+ 2021-05-09 12:03:08
#33647 #646. TGD Accepted 100 328 ms 8832 K Pascal / 1 K Lâm Khánh An 2021-04-03 2:30:02
#33653 #646. TGD Accepted 100 193 ms 996 K Pascal / 1 K Khuyen Tran 2021-04-03 2:35:06
#33590 #646. TGD Accepted 100 203 ms 996 K Pascal / 1 K Nguyen An 2021-04-02 13:07:47
#24617 #646. TGD Accepted 100 191 ms 1820 K Pascal / 1 K canhtoannct 2021-01-01 11:58:50
#69866 #646. TGD Accepted 100 260 ms 1148 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-19 16:48:59
#119222 #646. TGD Accepted 100 214 ms 764 K C++ 11 / 1 K Cơm Sườn Quận 7 2023-12-22 10:20:09
#124289 #646. TGD Accepted 100 207 ms 384 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-13 13:28:25
#46935 #646. TGD Accepted 100 274 ms 472 K C++ 17 / 780 B Phạm Thế Phong 2021-09-08 7:51:34
#33584 #646. TGD Accepted 100 226 ms 1892 K C++ 17 (Clang) / 735 B Phan Quý Thịnh 2021-04-02 12:45:28
#93921 #646. TGD Accepted 100 242 ms 392 K C++ 17 / 664 B Tony Teo 2022-10-11 14:44:32
#75771 #646. TGD Accepted 100 287 ms 740 K C++ 17 / 660 B hihihi1 2022-02-26 13:38:57
#5584 #646. TGD Accepted 100 204 ms 384 K C++ 14 / 653 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-10 7:19:50
#81568 #646. TGD Accepted 100 260 ms 1148 K C++ / 639 B Đỗ Việt Cường 2022-04-13 9:47:45
#146983 #646. TGD Accepted 100 213 ms 764 K C++ 14 / 625 B accvip 2024-04-24 1:52:28
#146984 #646. TGD Accepted 100 213 ms 764 K C++ 14 / 625 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-24 1:52:43
#57475 #646. TGD Accepted 100 202 ms 752 K C++ / 581 B Xuân 2021-11-15 9:40:12
#31962 #646. TGD Accepted 100 3871 ms 1160 K C++ 11 (Clang) / 551 B vuvanhung 2021-03-20 17:40:28
#119215 #646. TGD Accepted 100 192 ms 764 K C++ 17 / 532 B Tiêu Dao 2023-12-22 9:45:04
#146526 #646. TGD Accepted 100 823 ms 400 K C++ 17 / 499 B Đào Đức Thắng 2024-04-20 3:28:07
#40036 #646. TGD Accepted 100 1173 ms 42480 K Python 3 / 228 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-28 1:24:06


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: