Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#21585 #704. CD2B14 - Kiểm tra chính phương Accepted 100 790 ms 21252 K Python 3 / 259 B Trùm CUỐI 2020-12-14 1:28:31
#44225 #704. CD2B14 - Kiểm tra chính phương Accepted 100 817 ms 21340 K Python 3 / 259 B Durex+_+ 2021-08-16 15:00:30
#43608 #704. CD2B14 - Kiểm tra chính phương Accepted 100 839 ms 21248 K Python 3 / 263 B ra 2021-08-10 3:06:09
#43895 #704. CD2B14 - Kiểm tra chính phương Accepted 100 2599 ms 34016 K Python 3 / 313 B Trần Tuấn Kiệt 2021-08-12 13:12:51
#69191 #704. CD2B14 - Kiểm tra chính phương Accepted 100 159 ms 508 K C++ 17 / 2 K Lê Văn Trường 2022-01-14 3:10:14
#99032 #704. CD2B14 - Kiểm tra chính phương Accepted 100 2895 ms 356 K C++ 11 / 2 K Võ Trần Ngọc Vy 2022-11-06 14:53:12
#50635 #704. CD2B14 - Kiểm tra chính phương Accepted 100 166 ms 356 K C++ 17 / 3 K phamanducvinh 2021-10-10 9:37:37
#50634 #704. CD2B14 - Kiểm tra chính phương Accepted 100 190 ms 404 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Tiến Bách 2021-10-10 9:36:39
#43617 #704. CD2B14 - Kiểm tra chính phương Accepted 100 206 ms 380 K C++ 17 / 3 K Vân Phong 2021-08-10 6:22:05
#97639 #704. CD2B14 - Kiểm tra chính phương Accepted 100 4974 ms 508 K C++ 17 / 3 K Hoàng Anh Minh 2022-11-01 8:39:43
#27199 #704. CD2B14 - Kiểm tra chính phương Accepted 100 325 ms 472 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Minh Hoàng 2021-02-03 8:19:46
#74994 #704. CD2B14 - Kiểm tra chính phương Accepted 100 183 ms 496 K C++ 17 / 3 K ngheo 2022-02-22 9:22:34
#147313 #704. CD2B14 - Kiểm tra chính phương Accepted 100 199 ms 524 K C++ 17 / 3 K Quốc Hưng 2024-04-27 15:26:22
#75713 #704. CD2B14 - Kiểm tra chính phương Accepted 100 231 ms 360 K C++ / 3 K Nguyễn Gia Bảo 2022-02-26 8:52:54
#99060 #704. CD2B14 - Kiểm tra chính phương Accepted 100 2662 ms 404 K C++ / 3 K Nguyễn Quốc Black 2022-11-07 2:00:09
#57643 #704. CD2B14 - Kiểm tra chính phương Accepted 100 343 ms 380 K C++ 11 / 3 K hihihi1 2021-11-15 12:34:00
#99343 #704. CD2B14 - Kiểm tra chính phương Accepted 100 171 ms 496 K C++ 14 / 3 K Hoàng Minh Anh 2022-11-08 12:56:15
#99011 #704. CD2B14 - Kiểm tra chính phương Accepted 100 2819 ms 388 K C++ / 3 K Nguyễn Quốc Hưng 2022-11-06 13:07:12
#145904 #704. CD2B14 - Kiểm tra chính phương Accepted 100 2153 ms 384 K C++ 17 / 3 K Truong Van Hoang 2024-04-15 10:04:03


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: