Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#121982 #92. MSB – Bit cao nhất Accepted 100 25 ms 380 K C++ 17 / 278 B Trần Huy Hoàng 2024-01-04 9:17:47
#122101 #92. MSB – Bit cao nhất Accepted 100 27 ms 384 K C++ 14 / 266 B Nguyen Gia Huy 2024-01-04 17:33:12
#122142 #92. MSB – Bit cao nhất Accepted 100 27 ms 436 K C++ 17 / 350 B nhu quynh 2024-01-05 7:43:48
#146939 #92. MSB – Bit cao nhất Accepted 100 27 ms 324 K C++ 11 / 256 B R⟳ B🧠 ➡ E💥 B🧠💯 2024-04-23 12:56:23
#153885 #92. MSB – Bit cao nhất Accepted 100 28 ms 348 K C++ 17 / 517 B Trần Đại Nghĩa 2024-06-10 2:44:49
#101608 #92. MSB – Bit cao nhất Accepted 100 29 ms 388 K C++ 17 / 755 B Kripperz 2022-11-14 13:18:24
#115098 #92. MSB – Bit cao nhất Accepted 100 30 ms 352 K C++ / 289 B Picauwuang 2023-01-06 7:30:37
#115137 #92. MSB – Bit cao nhất Accepted 100 30 ms 356 K C++ / 289 B athd 2023-01-06 8:53:43
#143695 #92. MSB – Bit cao nhất Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 / 343 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-03-31 14:07:56
#116418 #92. MSB – Bit cao nhất Accepted 100 31 ms 356 K C++ / 213 B thanhvinh 2023-01-26 10:05:46
#122684 #92. MSB – Bit cao nhất Accepted 100 33 ms 348 K C++ 14 / 343 B accvip 2024-01-08 8:29:46
#151883 #92. MSB – Bit cao nhất Accepted 100 34 ms 384 K C++ 17 / 654 B Phan Quốc Triệu 2024-05-24 1:39:37
#130402 #92. MSB – Bit cao nhất Accepted 100 35 ms 364 K C++ 17 / 712 B Vũ Khắc Minh 2024-02-02 13:20:38
#129297 #92. MSB – Bit cao nhất Accepted 100 364 ms 21204 K Python 3 / 116 B Trần Minh 2024-01-30 14:31:08


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: