Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1055 PINPOS - Đinh ghim 34 94 36.17%
1056 RSELECT - Chọn Robot 10 35 28.57%
1057 TOUR - Hành trình du lịch 8 50 16.00%
1058 M - Chữ M 7 26 26.92%
1059 P - Chữ P 5 30 16.67%
1060 L - Chữ L 4 7 57.14%