Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1246 BONUS - Phần thưởng 64 256 25.00%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 59 115 51.30%