Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 57 113 50.44%
1246 BONUS - Phần thưởng 61 244 25.00%