Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1246 BONUS - Phần thưởng 76 316 24.05%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 68 126 53.97%