Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1246 BONUS - Phần thưởng 88 318 27.67%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 64 127 50.39%