Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 66 166 39.76%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 67 242 27.69%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 30 117 25.64%