Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 72 117 61.54%
576 COMNET - Mạng máy tính 72 110 65.45%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 75 167 44.91%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 36 99 36.36%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 91 357 25.49%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 102 47.06%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
5148 Traveling - Du lịch 52 108 48.15%
577 ZAM - Kén chồng 45 113 39.82%