Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1145 DRAGON - Đảo rồng 5 14 35.71%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%
1146 PTC - Phần tử chung 13 16 81.25%
1143 SEQ2015 16 48 33.33%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 0 0 -