Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
705 CD2B15 - Tổ hợp 18 101 17.82%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 53 22.64%