Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1184 PETROL - Trạm bơm xăng 5 29 17.24%
1185 GUARDS - Bảo vệ 0 3 0.00%
1186 CNET - Nối mạng 8 40 20.00%
1187 WTREE - Trọng số của cây 0 5 0.00%
1188 HOMEWORK - Bài tập về nhà 3 11 27.27%
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 52 15.38%
1190 SUMAREA - Tổng diện tích 2 9 22.22%
1191 ANALYSE - Phân tích số 0 0 -
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 16 30 53.33%
1328 DOMINO - Domino 10 27 37.04%