Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1185 GUARDS - Bảo vệ 0 0 -
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
1187 WTREE - Trọng số của cây 0 2 0.00%
1188 HOMEWORK - Bài tập về nhà 3 11 27.27%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%
1190 SUMAREA - Tổng diện tích 2 9 22.22%
1191 ANALYSE - Phân tích số 0 0 -
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%
1328 DOMINO - Domino 9 16 56.25%