Tên đăng nhập

txdao2107

Họ và tên

Truong Xuan Dao

Email

truongxuandao123@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-19 15:50:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500