Tên đăng nhập

duytdn

Họ và tên

Trần Đình Nhật Duy

Email

duytdn2008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-30 14:39:02

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500