Tên đăng nhập

khatra210

Họ và tên

TQKhang

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-12 10:24:20

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500