Tên đăng nhập

fatass_sigma_o3o

Họ và tên

Pham Gia Huy

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-04-24 13:28:47

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500