Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#75082 #1004. GRCOLOR - Tô màu đồ thị Accepted 100 573 ms 6640 K C++ 11 / 4 K Durex-_- 2022-02-22 16:55:19
#71930 #1004. GRCOLOR - Tô màu đồ thị Accepted 100 637 ms 6704 K C++ 14 / 4 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:24:14
#47862 #1004. GRCOLOR - Tô màu đồ thị Accepted 100 903 ms 6600 K C++ 11 / 802 B Nguyễn Thành Nhân 2021-09-15 12:51:22
#39310 #1004. GRCOLOR - Tô màu đồ thị Accepted 100 950 ms 6604 K C++ 17 / 810 B NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG DƯƠNG 2021-06-20 8:32:26
#75138 #1004. GRCOLOR - Tô màu đồ thị Accepted 100 1005 ms 6532 K C++ 11 (NOI) / 1 K Mr Shun Shun 2022-02-23 5:58:39
#47854 #1004. GRCOLOR - Tô màu đồ thị Accepted 100 1155 ms 6256 K C++ 17 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2021-09-15 12:46:26
#1355 #1004. GRCOLOR - Tô màu đồ thị Accepted 100 1174 ms 6312 K C++ 17 / 9 K Trịnh Nam Anh 2019-12-23 1:23:39
#33233 #1004. GRCOLOR - Tô màu đồ thị Accepted 100 1248 ms 6436 K C++ / 809 B always tle 2021-03-31 3:30:57
#1376 #1004. GRCOLOR - Tô màu đồ thị Accepted 100 1268 ms 6636 K C++ 11 / 1 K Lê Công Bách 2019-12-23 2:05:32
#41339 #1004. GRCOLOR - Tô màu đồ thị Accepted 100 1269 ms 9968 K C++ 17 / 1 K DD 2021-07-05 6:12:18
#47810 #1004. GRCOLOR - Tô màu đồ thị Accepted 100 1277 ms 10600 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-09-15 4:28:48
#1362 #1004. GRCOLOR - Tô màu đồ thị Accepted 100 1330 ms 9560 K C++ 11 / 1024 B Nguyễn Hải Phong 2019-12-23 1:40:01
#1386 #1004. GRCOLOR - Tô màu đồ thị Accepted 100 1781 ms 6696 K C++ 11 / 1 K Vũ Khánh Huyền 2019-12-23 2:21:58
#23 #1004. GRCOLOR - Tô màu đồ thị Accepted 100 2621 ms 6692 K C++ 17 / 810 B Chùm CUỐI 2019-12-11 6:57:25


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: